Drukuj

Dni kultury 2011

19 grudnia (poniedziałek)

8.00- aula - Konkurs wiedzy o życiu i twórczo¶ci Marii Curie -Skłodowskiej
- quiz pisemny (setna rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie)
Do konkursu przystępują 3-ki klasowe. Należy przygotować się do quizu na podstawie podanych materiałów (dostępne w bibliotece, do skopiowania)


20 grudnia (wtorek)

8.00, sala gimn.  - Konkurs tańca, (jeden rodzaj tańca - losowanie). Czas wykonania od 3-5 min.

Wystawy : godz.10.45 - czas prezentacji:5min
Każda klasa przygotowuje wystawę na temat absolwenta lub byłego nauczyciela naszej szkoły( żyj±cego  lub nieżyj±cego) znanego  w środowisku lokalnym i nie tylko, na temat osoby, która odniosła sukcesy w życiu zawodowym. Wystawa może zawierać m.in. biografię, prasowe informacje, przykłady dokonań, zdjęcia, wywiad itd. Każda klasa urządza wystawę na korytarzu przed swoj± sal± lekcyjn±. Nalezy jak najwcześniej zgłosić swój wybór osoby , na której temat będzie prezentacja, ponieważ nazwiska nie mogą się powtarzać! Odnośnie wyboru danej osoby proszę w pierwszej kolejności konsultować się z wychowawc± a następnie zgłosić swój wybór do p. Kajmowicz lub p.Szupińskiej

Konkurs „MAM TALENT” (za ten konkurs odpowiedzialny jest samorz±d szkoły). Godz.10.45, aula

21.grudnia (środa)

8.00. - hala sportowa - Sport na wesoło
(konkurencje proponowane przez nauczycieli w.fiz.)


Wystawy przedstawiające problematykę zwi±zan± z obchodzonym w 2011  Międzynarodowym Rokiem Chemii. Ocena
o godz.10.45.
Uczniowie przygotowują wystawę na temat rozwi±zań jakie chemia dostarcza człowiekowi, ułatwiając mu funkcjonowanie w różnych sektorach( energia, żywność,  zdrowie, woda, transport, nowe technologie itp.)należy przedstawić rozwi±zania w jednym, maksymalnie dwóch sektorach tematycznych. Prace skopiowane z Internetu nie będą oceniane!

Konkurs kabaretów:  Każda klasa przygotowuje 10-minutowy program kabaretowy wg własnego oryginalnego pomysłu lub własn± interpretację kabaretu literackiego (np. kabaret Olgi Lipińskiej lub Grupa Rafała Kmity) godz.10.45, aula
Ocenie podlegać będą: odpowiedni poziom języka, oryginalność pomysłu,inteligentny dowcip

22 grudnia (czwartek)

"Stół wigilijny-wigilia na świecie" (każda klasa losuje państwo) - konkurs na najlepszą dekorację wigilijną: uczniowie przystrajają jeden stół zgodnie z tradycjami panującymi w danym państwie, wystawa powinna być wzbogacona o komentarz, ewentualnie pokaz tradycji towarzyszących wigilii w danym kraju
( uczniowie przygotowują prezentację na korytarzu, przed swoja salą).

Ocena ok.godz.11.00

ok.godz.11.30- sala gimn.- ogłoszenie wyników Dni Kultury

12.00- wigilie klasowe

UWAGI:

1. Uczniowie biorący udział w wystawach nie mogą brać udziału w innych konkurencjach, odbywających się w tym samym czasie!

2. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik.

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie się wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporz±dzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury.
 
4.Każda klasa urządza wystawę na korytarzu przed swoja salą lub w wydzielonym do tego miejscu

5. W  harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany

6. Wystawy będą oceniane pod kątem:
oryginalności i różnorodności pomysłów,
wartości dydaktycznej poszczególnych form działania,
zawartości treści związanych z danym tematem
stopnia zaangażowania klasy

7. Zakaz używania otwartego ognia na scenie w auli!
 
Wszelkie pytania należy kierować do p. A. Szupińskiej ,p.D. Kajmowicz, p.I.Sandeckiej