MG

MG

środa, 27 maj 2020 22:17

Konsultacje dla uczniówDrodzy Rodzice !

        Od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość zorganizowania w szkole indywidualnych konsultacji dla uczniów.  Rodzice mogą zgłosić ucznia na konsultacje przynajmniej na 3 dni przed ich proponowanym terminem telefonicznie na nr 14 6525 414 lub mailowo. Należy wypełnić załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do  zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Skan podpisanego załącznika może zostać przesłany mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub załącznik może być dostarczony do szkoły przez ucznia w dniu, kiedy zgłosi się na konsultację. 

 Termin konsultacji zostanie ustalony przez dyrektora szkoły w dniach 1 – 5 czerwca 2020   lub 15 – 19 czerwca 2020. Rozporządzenie zostanie przesłane do rodziców za pomocą e_dziennika oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły : www.lo-tuchow.pl.

 

                                                                                    Zbigniew Budzik

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2019/2020

DYREKTORA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TUCHOWIE

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń                  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),

 Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374, 567),

Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Aktualizacja z 4 maja 2020 r. 

§1

Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2) i choroby COVID-19.

§2

1. Do zapoznania się z  procedurą zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 Zarządzenia nr3/2019/2020

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

 im. Mikołaja Kopernika w  Tuchowie

z dnia 18 maja 2020 r.
Procedury bezpieczeństwa w okresie

 pandemii COVID-19 na terenie

 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

     zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.  

    59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

    higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.  

    69 ze zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

    szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

    systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

    19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),

6. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

    szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

    systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

    19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

    (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374, 567),

7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

    przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

    instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Aktualizacja 

    z 4 maja 2020II. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:

 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego        

    reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2) i choroby  

    COVID-19.

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

    ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk. Umieszcza w 

    widocznym miejscu instrukcje z zasadami mycia rąk, zakładania i sciągania rękawiczek.

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

    wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

    COVID-19.

4. Przekazuje rodzicom informacje  o czynnikach ryzyka związanych z chorobą COVID-19, 

    informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z 

    wysłaniem ucznia do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie 

    szkoły: www.lo-tuchow.pl .

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 

 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk-często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ( SARS-Cov-2) lub choroby COVID-19 )duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

 

2. Obowiązki nauczycieli:

 

 • Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując konsultacje z uczniami lub nadzorując egzaminy maturalne.

 • Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

 • Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

 

 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

 • Dba o higienę rąk-często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2) lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

    bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN na 

    terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie dostępnymi na 

    stronie szkoły : www.lo-tuchow.pl .

2. Zgłaszają ucznia do udziału w konsultacjach (telefonicznie pod nr 14 652 54 14 ) lub za 

    pomocą wiadomości na e-dzienniku do dyrektora szkoły minimum na 3 dni robocze przed 

    terminem konsultacji.

3. Dostarczają do szkoły uzupełnioną Deklarację oraz oświadczenie rodzica/opiekuna 

    prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły: 

    www.lo-tuchow.pl ) – co jest warunkiem przyjęcia ucznia na konsultacje. Scan 

    oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres: www.lo-tuchow.pl  lub dostarcza w 

    dniu przyjścia dziecka do szkoły pozostawiając dokument w sekretariacie szkoły lub                                   

    prowadzącego konsultacje. 

4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do 

    instytucji, jeśli wcześniej uczeń chorował. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  

    do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia 

    dziecka umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

5. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów maseczek. Jeśli 

     rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez ucznia maseczki są 

     zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w 

     woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem ucznia.

6. Regularnie przypominają uczniom o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk 

    wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

    nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

    kasłania.

 

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 8.00 – 15.30

2. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w których odbywają się zajęcia.

3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

     prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

 

4. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury wskaże temperaturę 

    minimum 37,0 oC nie zostanie w tym dniu przyjęty do szkoły.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM (Sars-Cov-2) LUB CHOROBY COVID-19

 

W przypadku ucznia

 

1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2) lub 

    choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie, przez pracownika 

    wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zaprowadzony do 

    IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki).

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców                  

    o zaistniałej sytuacji.

5. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania, w trybie alarmowym, 

    powiadamia: 

 • Powiatową Stację sanitarno-Epidemiologiczną Województwa Małopolskiego                          w Tarnowie: tel. (14) 621 70 97 lub 602 430 042;

 • Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 lub 112.

 

W przypadku pracownika

 

1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2) 

    lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi                                   

    i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.

2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się                       

    w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby (jak w punkcie nr 5).

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
Tuchów, dnia 26 maja 2020 r.


PROSIMY O POBRANIE PONIŻEJ ZAMIESZCZONYCH ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 I 2

poniedziałek, 18 maj 2020 12:27

Możliwe konsultacje dla maturzystów

Drodzy Maturzyści !

Zbliża się termin Waszych egzaminów maturalnych, na które wyjątkowo długo oczekiwaliście. W związku z kolejnym etapem znoszenia obostrzeń związanych z COVID -19 dotyczącym szkół, istnieje możliwość zorganizowania w szkole  konsultacji maturalnych, indywidualnych lub w małych grupach. 

Aby można było takie konsultacje zaplanować, osoby chętne proszone są o przesłanie deklaracji udziału w konsultacjach za pomocą e_dziennika na mój adres lub telefonicznie  na nr tel. 14 5252414 do czwartku tj. 21.05.2020 r. Konsultacje są możliwe pomiędzy 25.05 a  5.06.2020 r. 

W późniejszym terminie poinformuję Was o warunkach przeprowadzania w naszej szkole egzaminów maturalnych.

 

 Zbigniew Budzik

 

piątek, 24 kwiecień 2020 12:17

Matury od 8 czerwca

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potrwają do 29 czerwca, a egzaminy ósmoklasistów potrwają od 16 do 18 czerwca - powiedział na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Egzaminy maturalne potrwają od 8 do 29 czerwca.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej. Będą to tylko egzaminy pisemne.

 

Uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

/na podstawie artykułu z: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-znamy-terminy-matur-i-egzaminow-osmoklasistow/ptxbqer

piątek, 24 kwiecień 2020 11:17

Pożegnanie klas maturalnych

W tym nietypowym roku opanowanym przez koronawirusa w nietypowy sposób żegnamy sie z naszymi uczniami klas maturalnych. Dziękujemy Wam, że byliście z nami, żałujemy, że w taki sposób się rozstajemy, ale tym bardziej pozostaniecie w naszej pamięci i sercach jako rocznik nadzwyczajny! Wszystkiego dobrego na maturze i zawsze później! 

 

pozegnanie 2020s

 

pozegnanie 2 2020s

środa, 18 marzec 2020 00:00

Kolejny sukces Arka!

Z radością informujemy, że uczeń Arkadiusz Chaim z klasy 3b uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tym samym zagwarantował sobie prawo skorzystania z wszystkich przywilejów wynikających z tego tytułu, a są to: zwolnienie z egzaminu maturalnego z Wiedzy o społeczeństwie, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części pisemnej wyniku 100%, oraz ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Arkowi składamy wyrazy uznania dla jego determinacji w zdobywaniu wiedzy. Życzymy mu dalszych sukcesów w karierze naukowej.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie uczestniczyli 10 marca 2020 r. w wykładzie na temat: „Trudny świat kwazikryształów – czyli o tym, jak nauka sama wie więcej” w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Wykład został przeprowadzony w ramach projektu „Chmura Edukacyjna” realizowanego w obszarze fizyka.

Dopełnieniem wykładu było zwiedzanie w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie wystawy „Futuronauci – odkryj ślady przyszłości”.

Na interaktywnej wystawie uczniowie zapoznali się z tajnikami planowania podróży kosmicznych, mogli dowiedzieć się, jak organizm ludzki może zachowywać się w trakcie takiej podróży.

Mieli również możliwość przeprowadzenia ciekawych doświadczeń i obserwacji z różnych dziedzin „techniki miejskiej”.

wtorek, 24 marzec 2020 14:27

Nauczanie zdalne od 25 marca 2020

Drodzy Uczniowie!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w naszym liceum zostanie wprowadzone zdalne nauczanie z dniem 25.03.2020 r.

 1. Nauczanie to będzie realizowane za pomocą e-dziennika, komunikatorów internetowych oraz poczty elektronicznej. Pracujemy zgodnie z dotychczasowym tygodniowy rozkładem lekcji.

 2. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową oraz plan nauczania w poszczególnych oddziałach, zmodyfikowane do zdalnych metod nauczania. Lekcje będą prowadzone różnymi metodami – z użyciem materiałów ekranowych oraz bez nich, z uwzględnieniem możliwości uczniów i zasad bhp. Część z nich będzie prowadzona on-line. Tematy lekcji oraz zadania domowe będą wpisywane do e-dziennika.

 3. Za wykonane zadania, wypełniane testy oraz wypowiedzi ustne udzielane podczas lekcji prowadzonych „na żywo” nauczyciele mogą oceniać, a oceny będą na bieżąco wpisywane do e-dziennika z odpowiednim opisem. „KoD” – oznacza kształcenie na odległość.

 4. Lekcje w formie video i audio ( „na żywo”) przeprowadzane będą w czasie przewidzianym w tygodniowym planie godzin dla danego przedmiotu, po wcześniejszym poinformowaniu uczniów o takich zajęciach. Zadania oraz materiały do pracy dla uczniów będą przekazywane za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

 5. Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami i dyrektorem za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w godzinach pracy szkoły tzn. pomiędzy 8.00 a 15.00.

 6. Proszę Was o duże zaangażowanie w naukę i obowiązkowość. Dobra współpraca, o którą bardzo Was proszę, pozwoli realizować naukę w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie.

 

                                                                      Zbigniew Budzik

 

wtorek, 17 marzec 2020 22:02

II miejsce w konkursie o Szwajcarii

O Szwajcarii wiemy prawie wszystko!

Miło nam poinformować, że drużyna LO w Tuchowie w składzie: Weronika Poręba (z klasy 2a), Arkadiusz Chaim i Wojciech Mazurkiewicz (uczniowie kl.3b) zdobyła II miejsce w eliminacjach rejonowych VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy wsparciu Instytutu Goethego.

Tematem tegorocznego konkursu, który odbył się 6 marca br. w PWSZ w Tarnowie, była Szwajcaria. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 14 drużyn ze szkół średnich między innymi z Tarnowa, Ropczyc, Nowego Sącza, Ciężkowic, Brzeska.

Rywalizacja odbywała się w języku polskim lub niemieckim (za te odpowiedzi można było zdobyć najwięcej punktów). Pytania ze wszystkich dziedzin życia (kultura, literatura, sport, polityka, geografia, historia, gospodarka, media, zabytki itd.) nie były łatwe, mimo to uczniowie naszej szkoły doskonale sobie z nimi poradzili i uplasowali się tuż za przedstawicielami szkoły z Ropczyc zdobywając zaledwie 4 punkty mniej niż zwycięzcy i mając ponad 10 punktów przewagi nad pozostałymi drużynami.

Gratulujemy dużej wiedzy i umiejętności językowych!

wtorek, 17 marzec 2020 21:17

Informacja

Szanowni Państwo ! 

Szkoła została zamknięta z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z:

Dyrektorem szkoły – mgr Zbigniewem Budzikiem, nr telefonu – 516121102

lub

Główną księgową szkoły - mgr inż. Anną Gawryał, Nr telefonu – 511825188

Kontakt email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.l lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . 

Sekretariat szkoły będzie przyjmował osoby po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

czwartek, 12 marzec 2020 20:32

Apel do Uczniów

APEL DO UCZNIÓW

 

Przez dwa tygodnie nie będziecie chodzić do szkoły.

To nie są ferie ani czas wolny. To jest czas kwarantanny.

! Unikajcie zatłoczonych miejsc,

! Nie organizujcie spotkań towarzyskich,

! Nie wychodźcie do kawiarni i restauracji,

! Spędźcie ten czas w domu,

! Nie zapominajcie o nauce własnej, czytaniu książek i lektur,

! Ograniczcie do niezbędnego minimum kontakt z osobami starszymi,

! Bądźcie odpowiedzialni.